Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /home/landing/domains/communicatiebureautwente.nl/public_html/wp-includes/compat.php on line 502

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; AjaxThumbnailRebuild has a deprecated constructor in /home/landing/domains/communicatiebureautwente.nl/public_html/wp-content/plugins/ajax-thumbnail-rebuild/ajax-thumbnail-rebuild.php on line 26

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/landing/domains/communicatiebureautwente.nl/public_html/wp-content/plugins/ajax-thumbnail-rebuild/ajax-thumbnail-rebuild.php on line 267

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/landing/domains/communicatiebureautwente.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/landing/domains/communicatiebureautwente.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/landing/domains/communicatiebureautwente.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/landing/domains/communicatiebureautwente.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/landing/domains/communicatiebureautwente.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/landing/domains/communicatiebureautwente.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/landing/domains/communicatiebureautwente.nl/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208
Algemene voorwaarden - Maarten Vazquez
ik wil

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bevestigingen en alle door Maarten Vazquez Creatiestudio gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door Maarten Vazquez Creatiestudio verrichtte handelingen.

1.2   Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding voor zover van deze voorwaarden niet door partijen, in onderlinge overeenstemming, uitdrukkelijk is afgeweken.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3   Door ondertekening van een overeenkomst (offerte of bevestiging) met Maarten Vazquez Creatiestudio verklaart de opdrachtgever dat hij een kopie van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden, en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 2: Offertes

2.1 Maarten Vazquez Creatiestudio is slechts aan offertes gebonden, indien deze na aanvaarding van de opdrachtgever, door Maarten Vazquez Creatiestudio schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd.

2.2 De in offertes vermelde bedragen zijn exclusief de wettelijk geldende BTW in Euro, tenzij anders aangegeven.

2.3 De door Maarten Vazquez Creatiestudio gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.

2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Uitvoering van een overeenkomst

3.1 Maarten Vazquez Creatiestudio zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, behoudt Maarten Vazquez Creatiestudio zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Maarten Vazquez Creatiestudio hoeft opdrachtgever hier niet van op de hoogte te stellen.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maarten Vazquez Creatiestudio aangeeft dat deze gegevens noodzakelijk zijn c.q. waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van een overeenkomst, tijdig aan Maarten Vazquez Creatiestudio beschikbaar worden gesteld. Indien de voor uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig worden verstrekt aan Maarten Vazquez Creatiestudio, behoudt Maarten Vazquez Creatiestudio zich het recht voor de uitvoering van een overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen. Tevens behoudt Maarten Vazquez Creatiestudio zich het recht voor de, uit nalatigheid van opdrachtgever, gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Ook bij beëindiging van een overeenkomst worden de reeds gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4 Maarten Vazquez Creatiestudio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maarten Vazquez Creatiestudio is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste c.q. onvolledige gegevens, mits deze onjuiste c.q. onvolledige informatie bij de opdrachtgever kenbaar behoorden te zijn.

3.5 Indien is overeengekomen dat een overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Maarten Vazquez Creatiestudio de uitvoering van de onderdelen welke tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Contractsduur/ Uitvoeringstermijn

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen

4.2 Indien binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen dan is dit geen fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de overeengekomen uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Maarten Vazquez Creatiestudio aangetekend schriftelijk in gebreke te stellen.

4.3 Overeenkomsten met een bepaalde tijd (contractduur) dienen drie (3) maanden voor afloopdatum van betreffende overeenkomst(en) aangetekend schriftelijk te worden opgezegd. Bij gebreke waarvan een overeenkomst wordt verlengd met eenzelfde periode als waarvoor een overeenkomst in eerste instantie is aangegaan.

4.4 De contractduur betreffende hosting van een website bedraagt vierentwintig (24) maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de hosting voor de eerste maal is voldaan. Opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.

4.5 De contractduur betreffende domeinnamen bedraagt vierentwintig (24) maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de domeinnamen voor de eerste maal is voldaan. Opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.

4.6 De contractduur betreffende zoekmachine-onderhoud bedraagt vierentwintig (24) maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot het zoekmachine-onderhoud voor de eerste maal is voldaan. Opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.

4.7 De contractduur betreffende statistieken tot een domeinnaam bedraagt twaalf (12) maanden en gaat in op de datum dat betaling met betrekking tot de statistieken voor de eerste maal is voldaan. Opzegging van deze dienst dient artikel 4.3 van de voorwaarden in ogenschouw genomen te worden.

Artikel 5: Levertijd en levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door Maarten Vazquez Creatiestudio en/of voor rekening van Maarten Vazquez Creatiestudio mocht geschieden.

5.2 Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 6: Wijziging van een overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten behoeve van een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen zullen de partijen spoedig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat een overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van een uitvoering hierdoor worden beïnvloed. Maarten Vazquez Creatiestudio zal de opdrachtgever hierover zo spoedig als mogelijk in kennis stellen. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren

6.3 Indien de wijziging c.q. aanvulling financiële- c.q. kwalitatieve consequenties heeft zal Maarten Vazquez Creatiestudio de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Maarten Vazquez Creatiestudio daarbij aangeven in welke mate de wijziging c.q. aanvulling van een overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar c.q. vanuit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk mitsdien dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit redelijkerwijs blijkt uit de aard van de informatie.

Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 van deze voorwaarden behoudt Maarten Vazquez Creatiestudio zich de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle door Maarten Vazquez Creatiestudio verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, offertes, etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Maarten Vazquez Creatiestudio worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of uit handen aan derden worden gegeven.

8.3 Maarten Vazquez Creatiestudio behoudt zich tevens het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden aan te wenden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

Artikel 9: Opzegging van een lopende overeenkomst

9.1 In geval van tussentijdse beëindiging van een opdracht, zal Maarten Vazquez Creatiestudio de verrichte werkzaamheden, doch minimaal 85% van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij de opdrachtgever.

9.2 In geval van tussentijdse opzegging van een dienst waaraan een contractduur is gekoppeld, wordt vanaf het moment van beëindiging tot aan einde contractduur (zie artikel 4 dezes) een eindafrekening opgemaakt, welke opdrachtgever / contractant binnen 14 dagen aan Maarten Vazquez Creatiestudio dient te voldoen.

9.3 Opdrachtgever c.q. contractant dient het opzeggen van lopende overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan Maarten Vazquez Creatiestudio te melden.

Artikel 10: Ontbinding van een overeenkomst

10.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is of zal zijn aan zijn contractuele verplichtingen jegens Maarten Vazquez Creatiestudio te voldoen, is Maarten Vazquez Creatiestudio, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, gerechtigd hetzij de overeengekomen diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Maarten Vazquez Creatiestudio tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Maarten Vazquez Creatiestudio verder toekomende rechten. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen abonnementsprijs te betalen, totdat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, dan wel ontbonden, althans beëindigd.

10.2 Aan iedere partij komt de bevoegdheid toe tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming, ernstig toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.3 Maarten Vazquez Creatiestudio kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien de opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever besluit haar faillissement of verzoek tot toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aan te vragen, een regeling tracht te treffen om haar schulden te saneren, dan wel anderszins haar beschikkingsbevoegdheid (bijvoorbeeld vanwege beslaglegging) verliest of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtgever is verplicht Maarten Vazquez Creatiestudio terstond in te lichten ingeval een omstandigheid zoals hiervoor beschreven zich voordoet. Maarten Vazquez Creatiestudio zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
10.4 Opdrachtgever dient de van een overeenkomst schriftelijk en aangetekend aan Maarten Vazquez Creatiestudio te melden.

Artikel 11: Monsters, modellen, proeven en voorbeelden

11.1 Indien aan opdrachtgever een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 12: Gebreken/Klachtentermijnen

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden aangetekend en schriftelijk te worden gemeld aan Maarten Vazquez Creatiestudio.

12.2 Indien een klacht redelijkerwijs gegrond is zal Maarten Vazquez Creatiestudio de werkzaamheden alsnog aangepast verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos blijkt te zijn geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. In geval van zinloos, hoeft Maarten Vazquez Creatiestudio opdrachtgever derhalve niet schadeloos te stellen.

Artikel 13: Honorarium

13.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt aangeboden c.q. overeengekomen gelden de leden 3 en 7 van dit artikel.

13.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.

13.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Maarten Vazquez Creatiestudio. Deze tarieven gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij ook nu weer een afwijkend tarief is overeengekomen

13.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren en reis- en verblijfskosten.

13.5 Bij opdrachten met een (vermoedelijke) looptijd van langer dan drie (3) maanden zullen verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

13.6 Indien Maarten Vazquez Creatiestudio met de opdrachtgever een vast honorarium c.q. uurtarief overeenkomt, is Maarten Vazquez Creatiestudio niettemin gerechtigd tot verhoging dezes.

13.7 Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang aangetekend schriftelijk op te zeggen, dit dient dan echter binnen 14 na het kenbaar maken ervan te geschieden. Hierna accepteert opdrachtgever de verhoging.

Artikel 14: Betalingscondities

14.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf dat moment tot aan het moment der algehele voldoening rente verschuldigd ad. 3 % per maand over de hoofdsom.

14.2 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, opheffing onderneming, overname onderneming zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en ineens opeisbaar worden. Opdrachtgever blijft immer verantwoordelijk in deze.

14.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen dienen steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van de langst openstaande facturen en pas dan op de werkelijke factu(u)r(en).

14.4 Indien de opdrachtgever het niet eens is met een aan hem gerichte factuur c.q. de hoogte dezes dient de opdrachtgever dit binnen vijf (5) dagen na factuurdatum aangetekend schriftelijk aan Maarten Vazquez Creatiestudio kenbaar te maken. Na verstrijken van bovengenoemde termijn stemt opdrachtgever in met de factuur en de hoogte dezes.

Artikel 15: achterstand in betaling

15.1 Maarten Vazquez Creatiestudio heeft het recht (geleverde) producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Maarten Vazquez Creatiestudio niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Maarten Vazquez Creatiestudio zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Maarten Vazquez Creatiestudio kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 16: Incassokosten/(Buiten)gerechtelijke kosten

16.1 Indien de opdrachtgever in verzuim treedt en niet tot betaling overgaat komen alle kosten welke noodzakelijk worden geacht tot het incasseren van de vordering voor rekening van de opdrachtgever. Zowel incassokosten, (buiten-)gerechtelijke kosten, informatiekosten, te betalen BTW, exploitatiekosten, etc.

Artikel 17: Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 Maarten Vazquez Creatiestudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgeleverde opdrachten, dan wel de inhoud van websites gehost op de webserver van Maarten Vazquez Creatiestudio.

17.2 Maarten Vazquez Creatiestudio en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten.

17.3. Maarten Vazquez Creatiestudio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen aan de webserver, indien een domein offline is geraakt of email niet wordt verwerkt.

17.4. Maarten Vazquez Creatiestudio is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij domeinnaam registratie (voor buitenlandse extensies) of anderen (leveranciers) waarop Maarten Vazquez Creatiestudio geen invloed kan uitoefenen.

17.5 Contractant dient storingen in het functioneren van de afgenomen dienst op de webserver van Maarten Vazquez Creatiestudio, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan Maarten Vazquez Creatiestudio. Zie ook artikel 17.3 dezes.

17.6. Maarten Vazquez Creatiestudio zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door contractant is gemeld, opheffen. Zie ook artikel 17.3 dezes.

Artikel 18: Overmacht

18.1 In overmachtsituaties worden de verplichtingen van Maarten Vazquez Creatiestudio opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door Maarten Vazquez Creatiestudio niet nagekomen kunnen worden langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder dat er verplichting tot betaling van een schadevergoeding bestaat.

18.2 Indien Maarten Vazquez Creatiestudio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haarverplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is eraan gehouden deze factuur te voldoen al ware dit een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als dit deel van de werkzaamheden geen zelfstandige waarde kent.

18.3. In geval van overmacht is Maarten Vazquez Creatiestudio gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

18.4. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 19: Geschillen

19.1 Alle geschillen welke ontstaan voortvloeiende uit een overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben c.q. naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke hiermede verband houden, zullen in eerste instantie dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank

19.2 Op elke overeenkomst tussen Maarten Vazquez Creatiestudio en een derde is Nederlands recht van toepassing.

© Maarten Vazquez Creatiestudio | 2015

Realisatie door Internetbureau Creative ICT